Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn alleen van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, behalve indien EUROPLEX zekere afwijkingen, uitdrukkelijk en schriftelijk. heeft aanvaard.
 2. De voorwaarden en vastgestelde prijzen zijn zonder verbintenis, behalve speciale bepaling.
 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar of via een bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen op uw factuur.
  1. Bij niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 15% per jaàr alsook met een forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van 50,00 euros.
 4. Iedere betwisting moet, om geldig te zijn, gedaan worden per aangetekende brief binnen de acht dagen na de levering.
 5. Alle maatwerk is uitgevoerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 6. Onze prijzen zijn berekend, BTW niet inbegrepen. De taksen zijn altijd ten laste van de koper.
 7. De waren worden vervoerd op risico van de koper, wat ook het vervoermiddel of de leveringsvoorvaarden zijn.
 8. Arbeidsstakingen,. Machinebreuk of andere gevallen van overmacht ontlasten ons van elke verantwoordelijkheid in verband met het naleven onzer verbintenissen.
 9. EUROPLEX behoudt het eigendom van afgehaalde of geleverde goederen tot de volledige betaling van de factuur.
 10. Alle rechterlijke betwistingen zullen aan de Rechtbanken te Nijvel onderworpen worden.